ស្លាក: ក្រុមហ៊ុន Netflix Inc ពិសេសម៉ាស៊ីនភ្លើងគណនី 2018 គ្មានការស្ទង់មតិ