ស្លាក: ម៉ាស៊ីនភ្លើងកាតអំណោយរបស់ក្រុមហ៊ុន Netflix Inc 2020