ស្លាក: ក្រុមហ៊ុន Netflix Inc គណនីម៉ាស៊ីនភ្លើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android