Xbox Gift Card Generator 2020 Unused 100%

Kaati Meʻaʻofa ki Xbox PlayStation misini-foaki 2020 Teʻeki fakaʻaongaʻi 100%

Sanuali 29, 2018 Motuhi atu 'E exacthacks

Kaati Meʻaʻofa ki Xbox PlayStation misini-foaki 2020 'Oua 'e download ta'etotongi e savea:

Xbox PlayStation ʻa e ngaahi ongoongo ki he taha kotoa gamer ʻoku ʻi ai ʻetau polokalama makehe ʻa ia te ne lava ke ʻoatu kiate koe ʻa e kapeti taʻe-fakangatangata Xbox PlayStation kaati Meʻaʻofa (generator) 2020 'ikai fakapapau'i pe savea 'a e tangata. Ko ha 100% Xbox PlayStation totongi ʻuhila ʻo e kaati meʻaʻofa pea ʻoku ke maʻu ha faingamalie ke totongi hoʻo moʻui keimi. Ko ia ʻoku mau fie vahevahe ha kiʻi fakamatala Xbox PlayStation ʻo kau ki hono moʻuiʻaki ʻo e koula pea lau fakalelei.

Xbox PlayStation Moʻui ʻaki e talateu koula:

Ko e ha e meʻa ʻoku Tuʻu ai e taha kotoa! Ko ha faingamalie ʻeni ke tauʻataina ai Xbox PlayStation moʻui ʻaki e koula + ʻoku tuhu ʻa e Microsoft ʻi heʻetau uepisaiti ExactHacks. ʻoku tau fakafeʻiloaki ʻetau misini ʻuhila foʻou ki he taumuʻa ko ʻeni ʻa ia ʻoku ne fakaʻata koe ke ke fakatupu ʻa e ngaahi fakapulipuli hange ko Xbox PlayStation kaati Meʻaʻofa 2020 taʻe totongi. Kae lava ke vaʻinga ʻi he ʻinitaneti ko e liliu he'ene hoko soka 2017, Minecraft ki he talanoa, Talakoni Taʻu faka'eke'eke mo ha toe ngaahi meʻa kehe kuo pau ke ke totongi ki ai. Kimuʻa pea fokotuʻu ʻa e Xbox PlayStation ko ʻeni Moʻui ʻaki ʻa e kaati Meʻaʻofa koula misini uhila 2020 naʻa ku totongi foki ha paʻanga ʻe laungeau ki he ngaahi meʻa ni kotoa.

He ʻikai te ke lava ʻo vaʻinga pe ʻi he ʻinitaneti mo ho ngaahi kaungameʻa Xbox PlayStation ha ngaahi vaʻinga, ka te ke lava ʻo fai ha fanga kiʻi vaʻinga taʻetotongi ʻi he mahina takitaha kapau ʻoku ke ʻilo ha taha hange ko au ʻi Xbox PlayStation 360 pe Xbox PlayStation ha taha. Malo mo e hokohoko atu hono fai ʻeni Xbox PlayStation taha pea mo fakaholomui. Te ke lava ʻo maʻu ha ngaahi vaʻinga taʻetotongi lahi ange he lolotonga ʻa e mahina ʻi hoʻo Xbox PlayStation ki he koula.

Neongo pe ko e ha hono fuoloa hoʻo lea, te ke lava ʻo vaʻinga taʻetotongi ʻaupito he ngaahi vaʻinga. Ko hono ʻoatu pe ha ngaahi sipinga mo ha ngaahi vaʻinga ʻoku fakafiefia ai e fuka hisitolia 2, Mala'e tau 4, Borderlands, Deus ʻEKE: Angatuʻu ʻa e tangata, Vaʻinga ʻo e ngaahi taloni etc. ʻoku lahi ha ngaahi meʻa fakafiefia ange ʻi he polokalama ni te mou fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi kouti koula. Pea te ke lava ʻo maʻu 3 ke 5 ha ngaahi vaʻinga taʻetotongi ʻi he mahina ʻoku lelei kiate koe.

Fekauʻaki mo e Microsoft poini:

Kapau ʻe holoa hoʻo polokalama Xbox PlayStation he ʻikai lava ke ke fetuʻutaki ki ai kae ʻoua kuo ke maʻu ha fakamatala fakamuimuitaha ki hoʻo Xbox PlayStation ʻi he fanga kiʻi kaati ʻa e Microsoft ʻoku ngaue hange ko hoʻo paʻanga. Naʻe fakafeʻiloaki e founga ko ʻeni ʻi 2013 ki he Xbox PlayStation 360 pea Xbox PlayStation taha foki. Ko ha founga ʻeni ki he totongi fakaʻilekitulonika ʻe lava ke ke fakaʻaongaʻi ki hoʻo polokalama Xbox PlayStation, ke fehokotaki mo e ngaahi vaʻinga ʻo e mamani. Te ke lava ʻo fakatau mai 80 ngaahi poini MS mo e $1 mo $5 mahuʻinga ko e 400 ngaahi poini MS. Ko ha founga faingofua ʻaupito ʻeni ke totongi mo upgrade ai hoʻo ʻakauni Xbox PlayStation ka ʻoku hoko ia ko e hingoa ʻo e kaati meʻaʻofa.

Ko e ha ʻoku Xbox PlayStation Moʻui ʻaki e kouti koula + Misini MS ngaahi poini 2020:

Ko ia ai ʻoku fie maʻu he taimi ni ke ʻiloʻi ko e founga ke tauʻataina ai Xbox PlayStation moʻui ʻaki ʻa e kouti koula + ʻoku tuhu ʻa e Microsoft pea ʻe ʻaonga fefe ʻetau meʻangaue. ʻoku faingofua pe hoʻo maʻu ʻa e ola ko ʻeni, ʻa ia ʻoku maʻu pe ʻi he peesi ko ʻeni. ʻe ʻoatu ʻe he polokalama ko ʻeni kiate koe ha ngaahi kouti koula taʻe-fakangatangata pea ngaue + Ngaahi meʻa MS kapau ʻoku ʻikai ha fakamole.

Fotunga:

  1. ʻoku ngaue ʻa e ngaahi kouti 100% mo laulotaha.
  2. ʻikai hao ngaahi poini ʻi he Microsoft 400, 800, 1600 mo 4000.
  3. 1 Mahina, 3 Ngaahi mahina mo e 12 Mahina koula ngaahi kaati memipasipi ʻikai ha toe Faʻahinga totongi.
  4. ʻoku ngaue faingofua mo Trustable ki he ngaahi fonua kotoa.

Xbox PlayStation mo'ui 'aki e kouti koula + MP misini uhila 2018

Founga misini ʻuhila Xbox PlayStation kaati Meʻaʻofa 2020 Ko e ngaahi ngaue:

ʻoku fie maʻu ke ke download ʻa e polokalama ko ʻeni mei he feituʻu ʻoku tau fakamuʻomuʻa pea fokotuʻu ia ʻi hoʻo polokalama [Mac, PC]. Fakahu ho hingoa ngaue pea fili ʻa e feituʻu te ke lava ʻo sio ai ki ha ʻata ʻi ʻolunga ʻo e misini ʻuhila te ke maʻu 4 faʻahinga ʻo e Microsoft tuhu pea kuo pau ke ke fili e lahi hoʻo fie maʻu. Hili ia pea ke fili ʻa e kaati ki he memipasipi kuo 3 faʻahinga tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga [1 Mahina, 3 Ngaahi mahina pe 12 Mahina].

Pea ʻi he fakaʻosinga ʻo e tau ʻi he “Kamata e misini ʻuhila” ʻe kamata leva hono tukuatu e meʻa kotoa. Hili hono fakaʻaongaʻi kotoa ʻa e kouti ko ʻeni pea fiefia ʻi hoʻo polokalama ʻi he tauʻataina mei ha faʻahinga fakatuʻutamaki.